Målet med at være ambassadørstuderende

Formålet med ambassadørmodellen består i at lærerstuderende får:

 • erfaringer med at udvikle egen sprogforståelse
 • positive oplevelser med at møde nabokultur, herunder nabolandets modersmålsundervisning
 • udvikler viden om, hvordan nabosprogsundervisning kan forankres og integreres funktionelt og meningsfuldt i modersmålsfagets kontekst

Hvordan er man ambassadørstuderende?

Der udveksles ambassadørstuderende for at styrke nabosprogsundervisningen i læreruddannelserne og samarbejdet mellem læreruddannelserne i de nordiske lande.

En mindre gruppe studerende besøger sammen en læreruddannelse i et andet nordisk land og indgår aktivt i undervisningen som nabosprogsambassadører. Besøget strækker sig over 5 dage.

Hver studerende modtaget et stipendium til dækning af rejseudgifter og ophold fra Nordplus, ved at kontakte LU-international@kp.dk. Den studerende får et diplom efter gennemført ambassadørforløb.

Gruppen af studerende vælger en eller flere opgaver, som skal forberedes, gennemføres og evalueres i forbindelse med ambassadøropholdet. Opgaven/opgaverne kan afløse et igangværende studieprodukt, efter særlig aftale. De studerende fritages for mødepligt i forbindelse med praktik og andre obligatoriske ting.

Inden besøget

Inden man kan tage afsted som ambassadør bør man gøre følgende:

 • tage kontakt til Torben Mundbjerg (tomu@kp.dk) for spørgsmål om forløb og kontakt til en værtsinstitution
 • overveje hvad er mine forventninger, mål og forkundskaber?
 • vælge og arbejde med en eller flere ambassadøropgaver som forberedelse til forløbet
 • kontakte LU-international@kp.dk med henblik på at få stipendium

Under besøget

Under selve besøget skal man:

 • præsentere den/de valgte opgave/opgaver
 • få erfaringer med nabolandets sprog og kultur
 • reflektere over sin egen nabosprogsforståelse

Efter besøget

Når besøget er afsluttet og man er hjemme på sin egen uddannelsesinstitution skal man:

 • bearbejde og evaluere de indtryk og oplevelser man har fået
 • reflektere over den lærte nabosprogsdidaktik og være med til at formidle disse erfaringer til medstuderende

Gode råd til nabosprogskommunikation

For at lette kommunikationen med en nabosprogssamtalepartner kan man fx bede om at partneren:

 • tale langsommere
 • gentage
 • omformulere eller forklare yderligere
 • mindske støj
 • understøtte verbalsproget med kropssprog
 • lægge en pause ind
 • bruge et andet ord (fx engelsk)

Ting man selv kan gøre for at sikre sig at man har forstået partneren korrekt, kan man:

 • gengive sin forståelse for at kontrollere at man har forstået det rigtigt
 • bruge metasprog, der handler om egen forståelse
 • give udtryk for, at man ikke forstå, hvad der bliver sagt