Allmän bekrivning

Ambassadörsstudenter besöker andra nordiska lärarutbildningarna för att stärka grannspråksundervisningen och samarbetet mellan lärarutbildningarna i de nordiska länderna. En mindre grupp studenter besöker då tillsammans en annan lärarutbildning, och deltar aktivt i undervisningen som grannspråksambassadörer. Besöket varar i fem dagar och varje student får ett stipendium som ska täcka resa och uppehälle.

Målet är att studenterna ska få erfarenhet av att utveckla sin egen språkförståelse i mötet med ett grannspråk, och att de får positiva erfarenheter av att undersöka och tillägna sig kunskap om grannlandets kultur och om dess undervisning i modersmålsämnet. Dessa erfarenheter ska bidra till att studenterna utvecklar kunskap om hur grannspråksundervisning kan förankras och integreras funktionellt och meningsfullt i modersmålsämnets övriga kontext.

Du kan få upplysningar om ambassadörsmodellen genom att kontakta projektledare Torben Mundbjerg (tomu@kp.dk) eller på hemsidan https://nabosprogsdidaktik.dk/. Stipendieansökan görs på ambassadörsmodellens formulär som fås genom att skriva till LU-international@kp.dk. Efter ett genomfört ambassadörsbesök erhåller alla diplom.

Råd till studenter

Det krävs en självständig insats för att genomföra ett ambassadörsbesök. Här nedan kan du läsa mer om detta, och också om hur du kan få stöttning under tiden. Här följer också en beskrivning av de möjligheter, förväntningar och uppgifter som finns och förväntas av dig som ambassadörsstudent i samband med besöket.

Före ambassadörbesöket

1) Kontakt och praktisk planering av resan.

2) Reflektera över: a) Vilka är mina förväntningar? b) Vilka är mina mål? c) Vilka är mina förkunskaper?

3) Förbereda besöket:

Dina uppgifter är att:

 • kontakta läraren och eventuellt studenterna på den institution som du ska besöka. Namn och kontaktuppgifter har du fått av kontaktpersonen på din egen institution. Du kan här också skriva vilka andra undervisningsämnen du har, så att du eventuellt kan besöka undervisning även i dessa ämnen. Du kan också skriva om eventuella önskemål att få besöka en skola under besöket.
 • tänka över vad du vill bidra med och lära mer om genom att besöka en lärarutbildning i ett annat nordiskt land. Tänk på att du helt automatiskt kommer att utsätta de människor du möter för ditt språk och att du ger dem språklig input på ett annat nordiskt språk.
 • tänka igenom om och hur du tidigare har fått undervisning i grannspråk. Vad vet du om grannspråk? Vilka receptiva och produktiva färdigheter har du på det aktuella grannspråket?
 • läsa om syfte och lärandemål/centralt innehåll angående grannspråk i din lärarutbildning och i skolans läroplaner. Vad krävs det att du vet om grannspråk och vad krävs det att du kan?
 • Vilka konkreta, personliga mål har du med ditt ambassadörsbesök? Formulera fem personliga mål som du behåller för dig själv.

Gruppen som åker iväg ska välja en av de uppgifter som finns beskrivna i ambassadörsmodellens uppgiftskatalog, och som kan hämtas på hemsidan för det Nordiska Nätverket för Grannspråksdidaktik https://nabosprogsdidaktik.dk/. Uppgiften ska planeras och genomföras före och under besöket, och gruppen ska vid hemkomsten utvärdera och förmedla resultaten och erfarenheterna med uppgiften. Gruppen ska också förbereda ett kortare upplägg som ska presenteras för studentgruppen på besöksinstitutionen. Upplägget kan gärna vara 15-20 minuter eller något längre. Detta bestäms i samråd med besöksinstitutionen. Upplägget kan till exempel innehålla:

 • En presentation av er och av er lärarutbildning.
 • Varför har ni valt att bli lärare? Har ni några specialintressen i svenskämnet?
 • Gruppen kan välja en svensk text, till exempel en barnbok, en facktext, musik eller en film som presenteras för de andra studenterna.
 • Gruppen kan formulera tankar om grannspråk och grannspråksundervisning, till exempel varför ni är ambassadörsstudenter, vad som intresserar er i grannlandet och vad ni vill ha ut av besöket.

.

Under ambassadörbesöket

1) Presentera ett muntligt upplägg.

2)Samla erfarenheter.

3) Arbeta med uppgiften ur uppgiftskatalogen.

4) Reflektera löpande över grannspråksförståelse.

Dina uppgifter är att:

 • delta aktivt i den undervisning som ges på besöksinstitutionen.
 • bidra med att presentera ett upplägg (se ovan).
 • arbeta med uppgiften som ni har valt.
 • besöka en skola om det är möjligt.
 • observera och reflektera över hur modersmålsämnet studeras i jämförelse med i hemlandet.
 • reflektera över vilka konkreta erfarenheter, problemställningar och frågor som du vill presentera för dina medstudenter när du kommer hem igen.

Efter ambassadörbesöket

1) Bearbeta

2) Förmedla

Dina uppgifter är att:

 • reflektera över värdet av ditt besök för de studenter som du har mött och för dig själv.
 • presentera resultat och erfarenheter från den uppgift som du och din grupp har valt att arbeta med.
 • presentera exempel på dina/era erfarenheter av grannspråksförståelse för dina medstudenter.
 • svara på en enkät (ca. fem minuter) om hur du utvärderar hela förloppet. Du får en länk när du kommer hem. Där svarar du på dessa frågor:
  • vad är det viktigaste som du har fått ut av att vara ambassadörstudent?
  • vad har du lärt om grannspråk?
  • vilka kunskaper om grannspråksförståelse och grannspråksundervisning har du fått som du har användning för i din utbildning och i ditt kommande yrkesliv?
  • vilka rekommendationer vill du ge till andra ambassadörsstudenter?

Därefter får du ett diplom.