Om ambassadörs­modellen

För att stärka grannspråksundervisningen i och samarbetet mellan lärarutbildningarna i de nordiska länderna finns det ett utbyte av ambassadörsstudenter mellan de nordiska lärarutbildningarna. Detta innebär att en mindre grupp studenter tillsammans besöker lärarutbildningen i ett annat nordiskt land, och där ingår aktivt i undervisningen som grannspråksambassadörer.

Målet är att studenterna ska få erfarenhet av att utveckla sin egen språkförståelse i mötet med ett grannspråk, och att de får positiva erfarenheter av att undersöka och tillägna sig kunskap om grannlandets kultur och om dess undervisning i modersmålsämnet. Dessa erfarenheter ska bidra till att studenterna utvecklar kunskap om hur grannspråksundervisning kan förankras och integreras funktionellt och meningsfullt i modersmålsämnets övriga kontext.

Du kan få upplysningar om ambassadörsmodellen genom att kontakta projektledare Torben Mundbjerg (tomu@kp.dk).

Råd til lärare på den mottagande institutionen

Före ambassadörbesöket

 • Du får besök av ett antal nordiska ambassadörsstudenter (2-12 studenter) i din sedan tidigare planerade undervisning.
 • De nordiska studenterna kontaktar dig via mejl. På så sätt kan ni kommunicera om var och när din undervisning äger rum.
 • Oavsett vad din undervisning handlar om, kommer ambassadörsstudenterna att representera ett grannspråk och ett grannlands kultur. Därför kan du reflektera över på vilket sätt din undervisning får andra resurser genom att ni får besök av studenter som talar ett annat nordiskt språk.
 • Studenterna ska som en del av sitt ambassadörsbesök hålla i ett upplägg en gång under sin vistelse hos er. När du har kontakt med dem före deras besök kan du eventuellt föreslå vad de kan fokusera sin presentation på.
 • Om det är möjligt är det uppskattat om du kan organisera ett skolbesök för ambassadörsstudenterna.
 • Hitta två till fyra av dina egna studenter som gärna vill ta emot de nordiska ambassadörsstudenterna. Tala med dem om hur de kan vara mentorer för ambassadörsstudenterna under deras besök. Först och främst på universitetet/högskolan, men också hur mentorerna till exempel kan vara behjälpliga med transport till den praktikskola som de eventuellt ska besöka. Mentorerna kan även fika med ambassadörsstudenterna eller visa dem runt i staden.

 

Under ambassadörbesöket

Du ska genomföra din undervisning som vanligt, men du får naturligtvis gärna reflektera över hur grannspråksförståelse kan ingå i undervisningen. I samband med undervisningen håller ju också ambassadörsstudenterna ett upplägg på temat.

Här är några exempel på hur du i löpet av din undervisning kan sätta fokus på grannspråksförståelse:

 • Hörförståelseträning av de skandinaviska språken.
 • Träning av muntlig textproduktion på de skandinaviska språken.
 • Komparativa och kontrastiva analyser av texter på de skandinaviska språken.
 • Analog, autentisk och om möjligt virtuell grannspråkskommunikation.
 • Internordisk kulturförståelse.
 • Träning av receptiva och produktiva förståelsestrategier när det gäller de skandinaviska språken.
 • Löpande utvärdering av studenternas utveckling av ovanstående färdigheter.
 • Träning av metakognitiva strategier som kan underlätta grannspråksförståelsen.

 

Etter ambassadörbesöket (valfritt!)

Skriv en kort utvärdering av hela förloppet (ca. ½-1 sida):

 • Din utvärdering av vilket mervärde ambassadörsbesöket gav.
 • Vad tänkte dina studenter om att få besök av lärarstudenter från ett annat ställe i Norden?
 • Din utvärdering av vad besöket har betytt för ambassadörsstudenterna.
 • Vad betydde besöket för dig?

Du kan skicka din utvärdering till dina kollegor i ambassadörsarbetet, och du är också välkommen att skicka den till ambassadörsmodellens projektledare Torben Mundbjerg tomu@kp.dk, eller lägga in den i Teamsrummet som hör till det Nordiska Nätverket för Grannspråksdidaktik.