Om ambassadør­modellen

Ambassadørmodellen handler om at nordiske lærerstudenter besøker en lærerutdanningsinstitusjon i et annet nordisk land. En mindre gruppe studenter besøker lærerutdanningen sammen og deltar aktivt i undervisningen som nabospråksambassadører. Besøket varer i fem dager. Hver student mottar et stipend for å dekke reisekostnader og opphold.

Målet er at studentene får erfaringer med å utvikle sin egen språkforståelse gjennom møtet med nabospråk, samt å gi dem positive opplevelser med å møte, undersøke og tilegne seg kunnskap om nabokultur, inkludert nabolandets undervisning i førstespråksfaget. Disse erfaringene skal bidra til at studentene utvikler kunnskap om hvordan undervisning i nabospråk kan integreres funksjonelt og meningsfullt i førstespråksfaget.

Du kan få informasjon om ambassadørmodellen ved å kontakte projektleder Torben Mundbjerg (tomu@kp.dk).

Informasjon til underviser på verts­institusjonen

Før ambassadøroppholdet

 • Du får besøk av et antall nordiske ambassadørstudenter (2-12 studenter) i din allerede planlagte undervisning.
 • De nordiske studentene skriver til deg via e-post. Her kan dere kommunisere om, hvor og når din undervisning finner sted.
 • Uansett hva din undervisning går ut på, vil ambassadørstudentene representere nabospråk og nabokultur. Derfor kan du vurdere på hvilken måte din undervisning kan berikes med flere ressurser når du og ditt kurs får besøk av studenter som snakker et annet nordisk språk.
 • Studentene skal som en del av ambassadøroppholdet holde en presentasjon for ett av de kursene de besøker. I kommunikasjonen med dem før oppholdet kan du eventuelt komme med forslag til hva de kan presentere.
 • Hvis det er mulig, koordiner og planlegg at studentene besøker en praksisskole.
 • Finn to til fire av dine egne studenter som er interessert i å ta imot ambassadørstudentene. Snakk med dem om hvordan de kan være mentorer for ambassadørstudentene under besøket, først og fremst mens de er på campus, men også hvordan mentorene kan hjelpe med f.eks. kollektivtransport i byen og til praksisskolen de eventuelt skal besøke. De kan også ta en kopp kaffe sammen eller vise dem rundt i deler av byen, osv.

Under ambassadøroppholdet

Du skal gjennomføre undervisningen som du vanligvis gjør. Du må naturligvis gjerne reflektere over hvordan nabospråksforståelse kan inngå i undervisningen. I forbindelse med besøket holder ambassdørstudentene en presentasjon (se over).

Her er noen eksempler på hvordan du i undervisningen kan rette oppmerksomheten mot nabospråksforståelse:

 • Lytteforståelse i de skandinaviske språkene (eller andre nordiske språk)
 • Modellering og utprøving av muntlig tekstproduksjon på de skandinaviske språkene (eller andre nordiske språk)
 • Modellering og utprøving av komparative (f.eks. kontrastive) analyser av tekster på de skandinaviske språkene (eller andre nordiske språk)
 • Analog og autentisk (og hvis situasjonen tillater det: virtuell) nabospråkskommunikasjon
 • Internordisk kulturforståelse
 • Modellering og utprøving av reseptive og produktive forståelsesstrategier i de skandinaviske språkene (eller andre nordiske språk)
 • Løpende evaluering av studentenes læringutbytte, f.eks. hvordan det går med lytteforståelsen
 • Modellering og felles utprøving av metakognitive strategier som kan støtte nabospråksforståelsen.

Etter ambassadøroppholdet (dette er valgfritt!)

Skriv en kort evaluering av oppholdet (ca. ½-1 side):

 • Din vurdering av hvordan ambassadørbesøket ga undervisningen merverdi.
 • Hva tenker dine egne studenter om å ha hatt besøk av lærerstudenter fra et annet nordisk land?
 • Din vurdering av hva besøket har betydd for ambassadørstudentene.
 • Hva har besøket betydd for deg?

Du kan sende evalueringen til kollegaer, som er tilknyttet ambassadørmodellen. Du er også velkommen til å sende den til projektleder Torben Mundbjerg tomu@kp.dk eller legge den inn i Teams-rommet til Nordisk Netværk for Nabosprogsdidaktik.